Zasady anulowania

WYCOFANIE Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, na mocy których konsumentem jest
każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, którew przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione:  

1. O ODWOŁANIU

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przekazać nam (WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI: Smile Secret GmbH & Co. KG, ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów, Polska); (WSZYSTKIE INNE WYSYŁKI:  Smile Secret GmbH & Co. KG, Małgorzata Krol, ul. Kamienna droga 10, 67-200 Głogów,Polen,e-mail: pomoc@smile-secret.pl ) w formie jasnego oświadczenia (np. list lub e-mail wysłany pocztą) informującyo decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany. Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie oskorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia i zwrócisz towar w terminie określonym poniże.

1.2 Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 EUR. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Towary należy zwrócić lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty ubezpieczonego zwrotu towarów.
Jesteś zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się przez Ciebie z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

1.3 Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w umowach dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Informacje ogólne

1. Unikaj uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu i nieotwierany wraz z całą zawartością.

2. Proszę nie odsyłać do nas towaru, jeśli to możliwe.

3. Należy pamiętać, że spełnienie wyżej wymienionych warunków nie jest warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

2. Formularz

Download PDF